Inscripció - Temporada 22/23

Dades jugadors

En cas de no disposar, indicar NO
La qüota de participació general és de 430€ anuals (Preinscripció al mes d'agost de 100€ + 10 quotes de 33€/mensuals) la qüota per categoria Prebenjami i Benjamí és de 100€ (10 quotes de 10€/mensuals) - La quota pel segon germà és del 50% de la qüota general

Dades Familiars


Autorització Bancària

El/La sotasignat, com titular del compte bancari indicat a continuacio, autoritza a aue li siguin carregades en aquest compte.
DADES DE LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE:

S'ha de posar el IBAN per tal de realitzar el cobrament de les diferents quotes (son 24 números)